1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประกาศ

  • เบอร์ 045-321523 หรือ 061-5230983 -

     ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563

กองการศึกษา

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 7.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน, พนักงานเทศบาล ร่วมกับประชาชนชาวเมืองวารินชำราบ ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี 2563 โดยได้นิมนต์พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆในเขตอำเภอวารินชำราบมารับบิณฑบาต

Read Article

มอบใบประกาศนียบัตรการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทแผงในตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณตลาดสด แห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี  นำโดย นางสาวอัญญมณี เสียงเพราะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้มอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q  ประเภทแผงในตลาดสด/ร้านค้า

Read Article

งานเกษียณอายุราชการในปี 2563 "ก้าวสู่หลักชัย 60 ปี เกษียณสำราญ "

สำนักปลัดฯ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.30 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดงานมุทิตาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการและลูกจ้างประจำ เทศบาลเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการในปี 2563 โดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน กล่าวคำมุทิตาจิต  และมอบของที่ระลึกภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้

Read Article

ประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

กองสาธารณสุขฯ

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เพื่อช่วยเหลือและดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูและระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามคำสั่งกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Read Article

สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักปลัดฯ

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม2  โรงแรมสุนีย์แกรน์ อุบลราชธานี สมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ในฐานะประธานสันนิบาต เทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของอปท. ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

Read Article

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------

โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
ร้องเรียนร้องทุกข์/ แจ้งเหตุทุจริต 045-269680 ต่อ 114
เหตุด่วนเพลิงไหม้ 045-321999, 045-321523 สายด่วน 199

---------------------------------

ไปรษณีย์ : ตู้ป.ณ. 4 ปณภ วารินชำราบ

----------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย ผู้บริหาร

จิตอาสา อุทกภัย

คู่มือ ประชาชน

  • ป้ายโฆษณา

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

ระเบียบ พรบ. กฏหมาย


ประกาศ ก กลางเทศบาลWho's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting