1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ  เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแบบประเมินฯ และแบบสำรวจฯ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของ อปท. เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านระบบออนไลน์ในรูปแบบ Facebook Live ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  หน่วยตรวจสอบภายใน
Secured by Siteground Web Hosting