1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แก้ไข ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


  ข่าวฝากประกาศ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting