1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

แจ้งเตือนการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจต้องโทษจำคุกหรือปรับ

แจ้งเตือนการติดป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อาจต้องโทษจำคุกหรือปรับ


เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 (3) ระบุว่า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งหรือตั้งป้าย    

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2533) ให้ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งไว้ในระห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน หรือมีเนื้อที่ของป้ายเกินห้าพันตารางเซนติเมตร หรือมีน้ำหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับ หรือติดตั้งป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างรวมกันเกินสิบกิโลกรัมเป็นอาคาร ตามมาตรา 4

ประกอบกับ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2544 สิ่งที่สร้างอย่างอื่นที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ตามกฎกระทรวง พ.ศ.2543 ข้อ 8 ระบุว่า ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารต้องไม่ล้ำออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และส่วนบนสุดของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายต้องสูงไม่เกิน 6 เมตรจากส่วนสูงของหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารที่ติดตั้งป้ายนั้น  และข้อ 13 ป้ายที่ติดตั้งอยู่บนดินโดยตรง หรือมีความสูงไม่เกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดตั้งป้าย ไปจนถึงกี่งกลางถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้ป้ายนั้นที่สุด และมีความยาวของป้ายไม่เกิน 32 เมตร
ผู้ใดฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจมีโทษทั้งจำและปรับ ตามมาตรา 65 ระบุว่า ความผิดก่อสร้างโดยมิได้รับอนุญาตหรือก่อสร้างผิดแบบ(มาตรา 21และมาตรา 31) ต้องระว่างโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาท ตามมาตรา 66 ทวิ ความผิดไม่รื้อถอนตามคำสั่ง จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โทษปรับไม่เกินวันละสามหมื่นบาท และมาตรา 70 ความผิดเพื่อพาณิชยกรรม หรือเป็นการกระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่ายโดยมีค่าตอบแทน โทษปรับเป็น 2 เท่าของโทษตามมาตรานั้น

-------------------------------------------


  ข่าวประกาศเทศบาลเมืองวารินชำราบ
Secured by Siteground Web Hosting