1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมพนักงานเก็บขนขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นางสาวเบญจวรรณ ผิวผ่อง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางสาวทพิดา สุยคำไฮ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ และนางสาวชนัญญา ศุภลักษณ์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ได้ประชุมพนักงานเก็บขนขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบในการติดตั้งหรือจัดเก็บขยะ และสร้างจิตสำนึกและความมีส่วนร่วมของประชาชนในการทิ้งขยะให้เป็นเวลา มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีผลต่อการลดปริมาณขยะที่นำไปกำจัด และสอบถามถึงสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  กองสาธารณสุขฯ

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

Secured by Siteground Web Hosting