1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อสม. เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพแกนนำเรื่องสิทธิทางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี


วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ตัวแทนสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพแกนนำเรื่องสิทธิทางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี จัดโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ร่วมกับภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง (คปสม.) และมูลนิธิชุมชนไท ในการส่งเสริมความรู้ในเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย หน้าที่และสิทธิที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ร่วมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิบัตรทอง วิธีการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง และแนวทางในการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ในการนี้ นางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรม และสรุปผลการดำเนินงานของกองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ภายใต้แนวทางระบบหลักประกันสุขภาพในรอบปีที่ผ่านมาด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting