1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขอเชิญสตรีตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2560


ศูนย์ บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ ขอเชิญสตรีทุกท่านร่วมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ในสัปดาห์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ประจำปี 2558 โดยสามารถเข้ารับการได้ตามวันและเวลา ดังนี้

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม และ 1 - 2 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 15.30 น.

ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560     เวลา 13.00 - 15.30 น.

* โปรดเตรียมผ้าถุงมาด้วย

"รักตัว กลัวตาย ไม่ต้องอายตรวจมะเร็ง"

 
Secured by Siteground Web Hosting