1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ โดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูผู้ฝึกสอน คุณครูกนกอร จันทร์เกษร คุณครูสุกฤตา สันเทียะ และ คุณครูธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ได้แก่

  1. นายสัณหวัช สาระวัน
  2. นางสาวเจนจิรา บุตรชาติ
  3. นางสาวหทัยทิพย์ จำปาพั้ว

เข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จากการแข่งขันครั้งนี้

การจัดแข่งขันตอบปัญหา”รายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2567”  จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเยาวชนได้แสดงออกทางวิชาการ ให้รู้จักการศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง ก้าวทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน    โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ระดับ ป.4 – 6  ระดับ ม.1 – 3 และระดับ ม.4 – 6 มีการตอบปัญหา 5 วิชา คือ วิชาศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทาง สวท.อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ข่าวสารสถานศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting