1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ คว้ารางวัลชมเชย การตอบปัญหาเยาวชนอยากรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ระดับจังหวัดอุบลราชธานี


วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดย ดร.สราวุธ ทองปัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา, นางสาววิยะดา หวังชนะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา, คุณครูธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์, คุณครูกิตติพศ คำโกน และคุณครูสันติชัย ฤทธาพรม  ได้นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ รายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 จากนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ พระอุโบสถ วัดสุปัฏณารามวรวิหาร โดย ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้รับรางวัล ชมเชย ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) และมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รายชื่อนักเรียนคนเก่งผู้รับรางวัล
ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
1. เด็กชายปุณณสิน  ปัญญาใหญ่
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  นิลพัฒน์
3. เด็กหญิงปุริมณปรัชญ์  ผลพันธ์
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่
1. นายกิตติพศ  คำโกน  
2. นายสันติชัย  ฤทธาพรม
3. นายปรีชากร  นามแสงผา
4. นายเลิศศักดิ์  ภัทรสิริเมธากุล

รายชื่อนักเรียนคนเก่งผู้รับรางวัล
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่
1. นายสัณหวัช สาระวัน
2. นางสาวเจนจิรา บุตรชาติ
3. นางสาวหทัยทิพย์ จำปาพั้ว
ครูผู้ฝึกสอน ได้แก่
1. นางกนกอร จันทร์เกษร
2. นางสุกฤตา สันเทียะ
3. นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์

ทั้งนี้ การจัดแข่งขันตอบปัญหา”รายการเยาวชนอยากรู้ ประจำปี 2567”  เพื่อเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเยาวชนได้แสดงออกทางวิชาการ  รู้จักการศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง ก้าวทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ช่วงชั้น คือ ระดับ ป.4 – 6  ระดับ ม.1 – 3 และระดับ ม.4 – 6 จากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมทุกสังกัด มีการตอบปัญหา 5 วิชา คือ วิชาศีลธรรมหรือพระพุทธศาสนา  วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคมศึกษา  และวิชาความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน ทาง สวท.อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพ
ร่วิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  ข่าวสารสถานศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting