1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance


วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้มอบหมายให้ นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาเลือกปัญหาที่จะใช้สร้างนวัตกรรม ภายใต้โครงการ USAID Enhance ซึ่งได้เลือกพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการดำเนินโครงการออกแบบนวัตกรรมเพื่อช่วยขยายเสียงของประชาชนในการจัดการปกครองท้องถิ่น โดยกลุ่มตัวแทนเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการลงศึกษาพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมให้ประชาชน กลุ่มเยาวชน ส่วนราชการ และงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังและมีส่วนร่วมในการเสนอผลการเข้าพื้นที่และสภาพปัญหาที่พบ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็น เพื่อการนำมาประกอบขั้นตอนสร้างนวัตกรรมต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  สำนักปลัดฯ
Secured by Siteground Web Hosting