1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเมืองสรวง ในการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร.


วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางสุภาพร จันทร์ศรี รองนายกเทศมนตรี  ซึ่งได้นำสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้าศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันสาธารณภัย และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการกิจการ อปพร.ให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  งานป้องกันฯ
Secured by Siteground Web Hosting