1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมอบรมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามรายวิชาเอกเพื่อพัฒนานวัตกรทางการศึกษา


พนักงานครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ รายวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, เทคโนโลยีดิจิทัล และพนักงานครูโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5  รายวิชาเอกปฐมวัย,พลศึกษา, คอมพิวเตอร์ศึกษา, ภาษาอังกฤษ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาครูพี่เลี้ยงตามกรอบสมรรถนะ PTRU Model และบูรณาการกับกระบวนการ E – PLC  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติตามกรอบการพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอนตามโครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(E-PLC) และการดำเนินงานตามโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโดยสมรรถนะเป็นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้วยกระบวนการ Re-Skill / Up-Skill  and New-Skill ให้เป็นนวัตกรทางการศึกษาตามสมรรถนะ PTRU Model พัฒนาตนเอง เพื่อมาพัฒนาลูกศิษย์

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ข่าวสารสถานศึกษา
Secured by Siteground Web Hosting