1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ   เช่น  กฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง ข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานเทศบาลในด้านต่างๆ  เช่น นโยบายผู้บริหาร เทศบัญญัติเทศบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการดำเนินงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รายงานการประชุมสภา ประกาศสอบราคา  ประกวดราคา  สัญญาซื้อขายและสัญญาจ้าง  แผนอัตรากำลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล ตลอดจนเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ของเทศบาล   เพื่อให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู ศึกษา ตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาล ได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้  รวมทั้งประชาชนจะได้มีโอกาสรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  มุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้แล้วภายในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล ยังให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมข้อมูล ออนไลน์ ในการสืบค้นข้อมูลแก่ประชาชนอีกด้วย  โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองวารินชำราบ  มีจุดให้บริการประชาชน  2 จุด คือ

-จุดที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ภายในกองวิชาการและแผนงาน  อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ 

       
-จุดที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณชั้นล่าง อาคารสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองวารินชำราบ

แผนผังการขอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองวารินชำราบค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 123 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting