1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ปี 2567 วันที่ 2


วันที่ 19 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมแนวทางการดำเนินงานเมืองน่าอยู่และทัศนศึกษาดูงานแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง (วารินเมืองน่าอยู่) ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 2 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ ส่องแสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการในเรื่องการประยุกต์การออกกำลังกายในการทำงาน และการออกกำลังกายเป็นนิจสู่สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting