1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567


วันที่ 21 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการอบรมเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวังและป้องกันโรค ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชาชนทั่วไป ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้าน โรคต่างๆ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการเฝ้าระวังและป้องกันโรคในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยการอบรมประจำเดือนนี้ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิจักร์ แก้วมาคูณ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เรื่องโรคติดต่อ และโรคตับอักเสบ ในการนี้งานศูนย์บริการสาธารณสุขยังได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป แก่ อสม.CG ที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วย

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

  กองสาธารณสุขฯ
Secured by Siteground Web Hosting