1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560....วันที่ 30 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 2 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคม ผู้แทนหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.อุบลฯ, สำนักงานประปาอุบลฯ และโยธาฯและผังเมืองจ.อุบลฯ  ในการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม เพื่อให้ทางคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลได้พิจารณาและตรวจสอบร่างแผนฯทั้ง 2 ฉบับ ก่อนที่จะนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 และร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 ต่อสภาเทศบาลให้ความเห็นชอบต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting