1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ท่านศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจประเมินผลการดำเนินการการก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นลำน้ำมูลทั้ง 3 ระยะ


วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบโดยนายณรงชัย  ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นายศุภฤกษ์ สงวนรัษฎิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง, นายคำพอง เทพาคำ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน, นายศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมด้วยรองนายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจ.อุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับท่านศิระภา วาระเลิศ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ ซึ่งได้เดินทางมาตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนพนังกั้นลำ น้ำมูลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 ระยะ  โดยได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในก่อนและหลังสร้างพนังกั้นน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ศึกษาตรวจสอบเขื่อนพนังกั้นน้ำบริเวณบ้านท่าข้อง เหล็ก เขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ และบริเวณวัดเสนาวงศ์ เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเก็บรวมรวบข้อมูลในการศึกษาถึงจุดแข็งจุดด้อยของโครงการซึ่งจะได้นำมา ปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อไป


งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting