1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลโครงการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

วันที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 ดร.เหมวรรณ เหมะนัค อาจารย์ประจำสาขาสัมคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรการพัฒนาสังคม มาศึกษาดูงานด้านการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาการกำกับติดตามและประเมินผล โครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ และน.ส.วีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบได้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting