1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2560

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญชวนเสียภาษี  ประจำปี  2560

****************************
ด้วยงานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2560 แต่ละประเภท มีดังนี้ . –


1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม  - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี(ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - วันที่ 31 มีนาคม 2560


3. ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี(ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - วันที่ 28 เมษายน 2560


ทั้งนี้ ท่านสามารถยื่นแบบเพื่อเสียภาษีประจำปี 2560 ได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลเมืองวารินชำราบ หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 045 – 269680 ต่อ 131 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting