1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ขั้นตอนการให้บริการ กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ

ขั้นตอนการให้บริการ  กองช่าง เทศบาลเมืองวารินชำราบ

***************************

1.  ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลง ต่อเติม เคลื่อนย้ายอาคาร

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

                                    2.สำเนาทะเบียนบ้าน

                                    3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

                                    4.คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

                                    5.แบบแปลนแผนผัง

                                    6.เอกสารสิทธิ์ที่ดิน   

                                    7.กรณีสร้างอาคารในที่ดินของคนอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน สำเนาเอกสารสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินรับรอง  

                                    8.อาคารก่อสร้างเป็นคอนกรีตทนไฟหรืออาคารพิเศษต้องมีรายการคำนวณประกอบ

                                    9.อาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ. วิศวกรรมต้องมีหนังสือรับรองจากวิศวกรรมควบคุม

                                    10.อาคารก่อสร้างห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 0.50 ม. ต้องมีใบยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้าเคียง 

                                    11.กรณีที่ดินติดภาระจำนองกับทางธนาคารต้องมีใบยินยอมจากธนาคารให้ก่อสร้างได้

ขั้นตอนการให้บริการ

1.ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน  2.ตรวจสอบ  3.อนุมัติ  4.ออกใบอนุญาต

ระยะเวลาโดยประมาณ

7 วันทำการ   (กรณีอาคารควบคุม 20 วันทำการ)

ลักษณะอาคารที่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาต 

1.อาคารก่อสร้างใหม่  2.ดัดแปลงต่อเติมอาคาร 3.ก่อสร้างอาคารดัดแปลงผิดไปจากใบอนุญาต  4.รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร  5.เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อการอื่น   6.ดัดแปลงที่จอดรถทางเข้าออก


2.  ขอรับหนังสือรับรองอาคาร กรณีนำไปใช้ขอมิเตอร์ไฟฟ้า-ประปา

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

                                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน  

                                    3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

                                    4. ภาพถ่ายอาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน  2. ตรวจสอบ   3. ออกหนังสือรับรอง1 วันทำการ

ระยะเวลาโดยประมาณ

1 วันทำการ


3.  ขออนุญาตขุดเจาะถนนเพื่อวางท่อประปาผ่านถนน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

                                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน   2. ตรวจสอบ/ประมาณการ  3. คิดค่าธรรมเนียม     4. อนุญาต

ระยะเวลาโดยประมาณ

1 วันทำการ


4.  ขอให้แก้ไขความเดือดร้อน

เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

                                    2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                                    3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(ถ้ามี)

                                    4. ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อโดยไม่ต้องยื่นคำร้อง(ก็ได้)

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐาน   2. ตรวจสอบรายงาน  3. ดำเนินการแก้ไข  4. แจ้งให้ผู้ร้องทราบ


  งานก่อสร้าง(กองช่าง)
Secured by Siteground Web Hosting