1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) เพิ่มเติม  วันที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เพื่อทำการพิจารณาร่างแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2559-2561) เพิ่มเติม ในด้านต่างๆที่ได้มีการเสนอเข้ามาเพิ่มเติม โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการประชุม

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting