1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนลับแล

คณะกรรมการชุมชนลับแล

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่

นางวรรณศิริ คงเรือนแสง
ประธานกรรมการชุมชน
080-488 8215
24 ถ.กองทาง

นางเก็บศรี  จงดี
รองประธานกรรมการชุมชน
085-097 0859

154 ถ.กองทาง

นางวันเพ็ญ  มาลา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-429 5502

358/1

ถ.กองทางซอย 16 

นางพูนสุข  ประทาน
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
082-746 8635

296/1

ถ.กองทางซอย 18


นางสังวาลย์  ศิลปศิริ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-245 9633
212 ถ.กองทาง

นางทองศรี  เจริญพจน์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-725 4014

72/1

ถ.กองทางซอย 15


น.ส.อุบล  กฤษสุวรรณ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-
282 ถ.กองทาง 16

นางอำคา  เดชสอน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-314 8596
64 ถ.กองทาง 9

นายชาตรี  ช่างดี
กรรมการเลขานุการชุมชน
084-531 8026
194 ถ.กองทาง 14


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนอยู่เย็น

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.16

จำนวนประชากร

ชาย 529 คน

หญิง 529 คน

รวม 1,058 คน

จำนวนครัวเรือน

321 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting