1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนลับแล

คณะกรรมการชุมชนลับแล

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่

นางวรรณศิริ คงเรือนแสง
ประธานกรรมการชุมชน
080-488 8215
24 ถ.กองทาง

นางเก็บศรี  จงดี
รองประธานกรรมการชุมชน
085-097 0859

154 ถ.กองทาง

นางวันเพ็ญ  มาลา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-429 5502

358/1

ถ.กองทางซอย 16 

นางพูนสุข  ประทาน
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
082-746 8635

296/1

ถ.กองทางซอย 18


นางสังวาลย์  ศิลปศิริ
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-245 9633
212 ถ.กองทาง

นางทองศรี  เจริญพจน์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-725 4014

72/1

ถ.กองทางซอย 15


น.ส.อุบล  กฤษสุวรรณ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-
282 ถ.กองทาง 16

นางอำคา  เดชสอน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-314 8596
64 ถ.กองทาง 9

นายชาตรี  ช่างดี
กรรมการเลขานุการชุมชน
084-531 8026
194 ถ.กองทาง 14


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนอยู่เย็น

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.16

จำนวนประชากร

ชาย 529 คน

หญิง 529 คน

รวม 1,058 คน

จำนวนครัวเรือน

321 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting