1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

คณะกรรมการชุมชนบ้านสวนวาริน

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายศักดิ์สิทธิ์  ศุภโกศล
ประธานกรรมการชุมชน
086-244 6686
309 ถ.เทศบาล 22


นายธนวัฒน์  วิโย
รองประธานกรรมการชุมชน
085-205 5048

109 ถ.เทศบาล 22

นายเสรีชน  สายบุญ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-2825689
213 ถ.เทศบาล 22


นางสุดารักษ์  พละศักดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-4990541
53 ถ.เทศบาล 22


นางทัศนีย์  โพธิ์ชะอุ่ม
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-074 5609

15 ถ.เทศบาล 22

นางวันเพ็ญ  กุลพันธ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
084-497 7137
69 ถ.เทศบาล 22
น.ส.บัญญัติ  อาจเอี่ยม
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
086-875 9665
61 ถ.เทศบาล 22
นางสุวิมล  หว่างเทียน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-915 5256
289 ถ.เทศบาล 22
น.ส.กรรณิการ์  เทพโยธี
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-880 1617


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหนอนกอก

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

จำนวนประชากร

ชาย 124 คน

หญิง 146 คน

รวม 270 คน

จำนวนครัวเรือน

133 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting