1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนวัดวารินทราราม

คณะกรรมการชุมชนวัดวารินทราราม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางสมพิศ  หงษ์พิพิธ
ประธานกรรมการชุมชน

087-451 5830

092-920 0385

27 ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์


นายสถาพร  จันทร์ศิริ
รองประธานกรรมการชุมชน
089-581 5000

22 ถ.ก้อนสุวรรณ

นายธีรไนย

เปรมปัญจเสฎฐี

กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
080-239 7839
186/3 ถ.นิวาศวิถี


นางอนงค์ลักษณ์

ทวียุทธศักดิ์

กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
087-445 1089
232 ถ.นิวาศวิถี


นายสถิตย์  คำอ่อน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-260 0473

93/6

ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์

นางพรทิพย์

เมตตาประสพกิจ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-154 1680

21/3

ถ.พิทักษ์สันติราษฏร์

นางประคอง รอดภัย
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-469 3125
7 ถ.อำเภอ

น.ส.พัชรี

ชาญบัณฑิตนันท์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
081-390 3228
19 ถ.อำเภอ
นายฤทธิไกร ดาวเรือง
กรรมการเลขานุการชุมชน
088-712 8098
94 ถ.ทหาร


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนห้าแยกวงกลม, ชุมชนชลประทาน

ทิศใต้ ติดกับชุมชนกุดปลาขาว

ทิศตะวันออก ติดกับมณฑลทหารบกที่ 22

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคำนำแซบ

จำนวนประชากร

ชาย 803 คน

หญิง 837 คน

รวม 1,640 คน

จำนวนครัวเรือน

685 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting