1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองกอก

คณะกรรมการชุมชนหนองกอก

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางบุญเพ็ง  คุ้มผล
ประธานกรรมการชุมชน
089-864 5471
33/2 ถ.เทศบาล22


ร.ต.สัมฤทธิ์ ผลพิบูลย์

รองประธานกรรมการชุมชน
089-322 3462

21/4 ถ.เทศบาล22

นางกอบกูล อินตะนัย
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-571 4936
21 ถ.เทศบาล26


นายสมาน ตวงแก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
080-489 5336
12/1 ถ.เทศบาล22


น.ส.ดารา แสนสิทธิ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
083-730 6741
6/1 ถ.เทศบาล22

นางจิราพรรณ กุลสนิท

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-880 2975
70 ถ.เทศบาล26
นางสมบัติ เชื้อทอง
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
083-100 9281
53/5 ถ.เทศบาล15
นางหฤทัย อุภัยพัด
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
01-076 3026
34/1 ถ.เทศบาล26
นายปรเมศวร์ บุญกอง
กรรมการเลขานุการชุมชน

085-149 0393

086-027 1911

16/2 ถ.เทศบาล13


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

จำนวนประชากร

ชาย 1,338 คน

หญิง 1,450 คน

รวม 2,788 คน

จำนวนครัวเรือน

841 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 122 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting