1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองบก

คณะกรรมการชุมชนหนองบก

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางยุภาวดี เทพมงคล
ประธานกรรมการชุมชน
081-699 6599
12/2 ถ.เทศบาล58


นางประไพ

อรรถบลยุคล

รองประธานกรรมการชุมชน
081-730 7378

53 ถ.เทศบาล58

ร.ต.สมร ยวนใจ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-425 7337
8/1 ถ.เทศบาล58


ร.ต.ต.ปุ้ย ทองสุทธิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
045-323 718
53/1 ถ.เทศบาล58


นางจันทร์ฉาย แสนศรี
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-249 0551
5/2 ถ.เทศบาล58

นางวิภาวรรณ อุมา

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-029 1896
19/5 ถ.เทศบาล58
นายสุตตา สิงทา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-465 7116
145 ถ.เทศบาล58
นายสังกาศ เฉียบแหลม
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-457 1789
35 ถ.เทศบาล58
นางพวงผกา เฉียบแหลม
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-582 4691
35 ถ.เทศบาล58


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

จำนวนประชากร

ชาย 604 คน

หญิง 604 คน

รวม 1,208 คน

จำนวนครัวเรือน

412 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 157 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting