1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนชลประทาน

คณะกรรมการชุมชนชลประทาน

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสัญญา ตั้งศิโรรัตน์
ประธานกรรมการชุมชน

090-470 2017

045-324 568

24/1 ถ.นิวาศวิถี


นายเฉลิมพร ประมูลพงศ์
รองประธานกรรมการชุมชน
-

49/1 ถ.นิวาศวิถี

จ.ส.อ.รัตนะ ชลธี
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-728 7555
180 ถ.นิวาศวิถี


นายนาค จีราระรื่นศักดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
045-321 263
87 ถ.สถลมาร์ค


นางหนูพิศ ศรีสมบูรณ์
กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
081-141 5080

103

ถ.วารินฯ-พิบูลฯ

นางศศิธร แจ่มวัย

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
081-977 6153
38/1 ถ.นิวาศวิถี
นายประสิทธิ์ สุทธิพันธ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-308 4859
63/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ
น.ส.ยาใจ อรรถเวทิน
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
083-722 9401
49/1 ถ.นิวาศวิถี
นางวรรณวิมล บัวงาม
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-627 0062
6 ถ.เทวฤทธิ์


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม

ทิศใต้ ติดกับชุมชนต้นแต้

ทิศตะวันออก ติดกับมณฑลทหารบกที่ 22

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหัาแยกวงกลม

จำนวนประชากร

ชาย 573 คน

หญิง 675 คน

รวม 1,248 คน

จำนวนครัวเรือน

539 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 38 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting