1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนคำน้ำแซบ

คณะกรรมการชุมชนคำน้ำแซบ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


น.ส.จิตติมาพร สร้อยนาค
ประธานกรรมการชุมชน

088-132 6698

73 ถ.ศรีสะเกษ2


นายอดิศร สร่างโศรก
รองประธานกรรมการชุมชน
089-864 2427

158 ถ.เกษมสุข

นางสาคร โสภากุ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
086-262 9337
95 ถ.ศรีสะเกษ1


น.ส.อรวรรณ สร้อยนาค
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
088-1197378
73 ถ.ศรีสะเกษ2


นางสุดาสวรรค์

บุญไพศาลสวัสดิ์

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-419 5245

6/1

ถ.ประทุมเทพภักดี

นางวราภรณ์ ฤทธิเดช

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
-
33/1 ถ.บุญห่อบำรุง
นางอารี ศรีสุข
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-308 5187
25/2 ถ.ศรีสะเกษ1
นายกิจฒิณัฏท์ พันธุ์เฉย
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
090-038 3600
55 ถ.ศรีสะเกษ2
น.ส.ปัทมา มูลฑมาตย์
กรรมการเลขานุการชุมชน
085-611 5476
48 ถ.บุญห่อบำรุง


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม,ชุมชนลับแล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนห้าแยกวงกลม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนอยู่เย็น

จำนวนประชากร

ชาย 586 คน

หญิง 622 คน

รวม 1,208 คน

จำนวนครัวเรือน

559 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 63 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting