1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนแสนสำราญ

คณะกรรมการชุมชนแสนสำราญ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


ร.ต.ประจักษ์ สง่าจิตร
ประธานกรรมการชุมชน

081-064 2525

099-874 3418

51 ถ.เทศบาล16


นางอำพน หทัยเสถียร
รองประธานกรรมการชุมชน
080-166 8404

12 ถ.เทศบาล44

พ.ต.ทองดี หมื่นอินทร์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-462 8488
12 ถ.เทศบาล46


นางพิศมัย ศรีโท
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
086-251 1017
163 ถ.กันทรลักษ์


นางลออ แซ่ตั้ง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
045-323 270
29/1 ถ.เทศบาล14

น.ส.อรุณรัตน์ ศรีสมบูรณ์

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
082-3734969
19/3 ถ.เทศบาล14
นายบุญหลาย วงษ์คำ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
087-779 1210
43/1 ถ.เทศบาล14
นางศิริวรรณ พลรัตน์
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-321 424
8 ถ.เทศบาล16
นางอุทัย จำปาทอง
กรรมการเลขานุการชุมชน
083-3863739
16/2 ถ.เทศบาล44


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนแหลมทอง

จำนวนประชากร

ชาย 639 คน

หญิง 738 คน

รวม 1,377 คน

จำนวนครัวเรือน

565 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting