1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนสุขสำราญ

คณะกรรมการชุมชนสุขสำราญ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายวิฑูรย์ นามวงศ์
ประธานกรรมการชุมชน
089-716 4075
412/5 ถ.สถลมาร์ค


นายสำราญ วาจาดี
รองประธานกรรมการชุมชน
085-415 9450

41/3 ถ.เทศบาล1

นายสมหวัง ศรีเมืองทอง
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-286 3454
5/1 ถ.เทศบาล6


น.ส.สมหมาย นักรบ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-583 2215
470 ถ.สถลมาร์ค


นางบัณฑิตา ถึงแสง

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-242 5356
444/1 ถ.สถลมาร์ค

นางอรุณ ยานะรมย์

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-189 8469
419 ถ.สถลมาร์ค
นางลัดดาวัลย์ สมบัติศิริ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
089-014 5365
317 ถ.สถลมาร์ค
นางบังอร จิตร์สายไหม
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-322 359
35/1 ถ.เทศบาล1
นายอุทัย วิเศษ
กรรมการเลขานุการชุมชน
089-423 5642
393/1 ถ.สถลมาร์ค


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนต้นแต้

ทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับมณฑลทหารบกที่ 22

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนต้นแต้, ชุมชนบูรณะ

จำนวนประชากร

ชาย 757 คน

หญิง 935 คน

รวม 1,692คน

จำนวนครัวเรือน

707 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting