1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

คณะกรรมการชุมชนหนองตาโผ่น

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางธนวรรณ บุญล้ำ
ประธานกรรมการชุมชน
083-729 3576
96 ถ.เทศบาล9


นายวิทยา กระบวนศรี
รองประธานกรรมการชุมชน
084-168 5518

15 ถ.เทศบาล12

นางดวงเพ็ญ พรหมอ่อน
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-498 1545
429/1 ถ.กันทรลักษ์


นางบุปผา เขื่อนแก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
085-765 1807
56/1 ถ.เทศบาล9


นางบุญเพ็ง ศรีวงษา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-306 9088
275 ถ.กันทรลักษ์

นางเพ็ญศรี พูลประสม

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-238 3183
367/1 ถ.กันทรลักษ์
นางสมปอง จ่านันท์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-547 7560
429/2 ถ.กันทรลักษ์

นายมงคล เชื้อทอง
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
088-123 3197
242 ถ.กันทรลักษ์
นางรัตนาภรณ์ ภูธร
กรรมการเลขานุการชุมชน
081-390 6662
52/2 ถ.เทศบาล12


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศใต้ ติดกับเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนวัดผาสุการาม, ชุมชนบูรณะ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองกอก

จำนวนประชากร

ชาย 784 คน

หญิง 971 คน

รวม 1,755 คน

จำนวนครัวเรือน

669 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting