1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนวัดผาสุการาม

คณะกรรมการชุมชนหนองวัดผาสุการาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสุชาติ วงศ์หาญ
ประธานกรรมการชุมชน
088-083 4501
7 ถ.เทศบาล7


นายสมจิตร สายสีโส
รองประธานกรรมการชุมชน
081-360 4370

19/6 ถ.เทศบาล7

นายสมนึก วงษ์คำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-738 3533
30/1 ถ.เทศบาล2


นายสุทิน แก้วศรี
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
084-565 5446
9/4 ถ.เทศบาล29


นายสง่า วรรณประภา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-246 0290
6/2 ถ.เทศบาล3

นางหนูสิน เล็งไธสง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-442 0425
4 ถ.เทศบาล3
นายประสิทธิ์ ทองกุล
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-075 6998
19/1 ถ.เทศบาล7

นายเอกภพ กันทะมา
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
081-063 8101
53/2 ถ.เทศบาล2
นางบุญกอง ไชยชนะ
กรรมการเลขานุการชุมชน
088-086 5178
38/1 ถ.เทศบาล5


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ, ชุมชนต้นแต้

ทิศใต้ ติดกับชุมชนบูรณะ

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนต้นแต้, ชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

จำนวนประชากร

ชาย 569 คน

หญิง 646 คน

รวม 1,215 คน

จำนวนครัวเรือน

601 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting