1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนวัดผาสุการาม

คณะกรรมการชุมชนหนองวัดผาสุการาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสุชาติ วงศ์หาญ
ประธานกรรมการชุมชน
088-083 4501
7 ถ.เทศบาล7


นายสมจิตร สายสีโส
รองประธานกรรมการชุมชน
081-360 4370

19/6 ถ.เทศบาล7

นายสมนึก วงษ์คำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
083-738 3533
30/1 ถ.เทศบาล2


นายสุทิน แก้วศรี
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
084-565 5446
9/4 ถ.เทศบาล29


นายสง่า วรรณประภา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-246 0290
6/2 ถ.เทศบาล3

นางหนูสิน เล็งไธสง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-442 0425
4 ถ.เทศบาล3
นายประสิทธิ์ ทองกุล
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-075 6998
19/1 ถ.เทศบาล7

นายเอกภพ กันทะมา
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
081-063 8101
53/2 ถ.เทศบาล2
นางบุญกอง ไชยชนะ
กรรมการเลขานุการชุมชน
088-086 5178
38/1 ถ.เทศบาล5


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนแสนสำราญ, ชุมชนต้นแต้

ทิศใต้ ติดกับชุมชนบูรณะ

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนต้นแต้, ชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

จำนวนประชากร

ชาย 569 คน

หญิง 646 คน

รวม 1,215 คน

จำนวนครัวเรือน

601 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting