1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนต้นแต้

คณะกรรมการชุมชนต้นแต้

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายไพรี บุญห่อ
ประธานกรรมการชุมชน
087-871 0526
175/4 ถ.สถลมาร์ค


จ.ส.อ.ประคอง กระต่าย
รองประธานกรรมการชุมชน
084-4178176

221 ถ.สถลมาร์ค

นายประดิษฐ์ บุญเรือง
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-225 8803
230 ถ.สถลมาร์ค


นางไพรวัลย์ ดวงแก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-778 5441
1 ถ.เทศบาล1


นางสวรรค์ สุทธิโสม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-301 8291
164 ถ.สถลมาร์ค

น.ส.ฉวีวรรณ เบ้าสุวรรณ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
083-747 8846
206/2 ถ.สถลมาร์ค
นางปราณี มูลจิตร
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
087-703 7234
217 ถ.สถลมาร์ค

นางแจ่มศรี ดวงแก้ว
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
080-334 7772

144/2

ถ.วารินฯ-พิบูลฯ

นางทำนอง ทองเทพ
กรรมการเลขานุการชุมชน
081-202 2256
238/2 ถ.สถลมาร์ค


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนชลประทาน

ทิศใต้ ติดกับชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันออก ติดกับโรงเรียนวิจิตราพิทยา

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนแสนสำราญ, ชุมชนวัดผาสุการาม

จำนวนประชากร

ชาย 647 คน

หญิง 772 คน

รวม 1,419 คน

จำนวนครัวเรือน

645 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting