1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนบูรณะ

คณะกรรมการชุมชนบูรณะ

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจำนง ศิริกมลเสถียร
ประธานกรรมการชุมชน
090-826 1701
63 ถ.เทศบาล9


ร.ต.พูลศักดิ์ คำแก่น
รองประธานกรรมการชุมชน
087-871 6634

20/8 ถ.เทศบาล3

นายบัน นิพขันธุ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
086-876 1406
28 ถ.เทศบาล1


นางสมใจ พิลาทอง
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-682 8093
35/4 ถ.เทศบาล3


นางวันเพ็ญ โลบุญ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
080-473 7808
48 ถ.เทศบาล1

นางเทวี เมืองเหนือ

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-581 5684
24/1 ถ.เทศบาล1
นางรัศมี พิมพ์หงษ์
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
082-374 6798
45/2 ถ.เทศบาล7

นางทิพยา โพธิ์มั่น
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-866 0508
32 ถ.เทศบาล1

นางอรทัยวรรณ

จีนจำรัส

กรรมการเลขานุการชุมชน
083-124 4006
35/1 ถ.เทศบาล3


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดผาสุการาม

ทิศใต้ ติดกับเขตเทศบาลตำบลแสนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนสุขสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองตาโผ่น

จำนวนประชากร

ชาย 273 คน

หญิง 348 คน

รวม 621 คน

จำนวนครัวเรือน

247 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 46 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting