1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

คณะกรรมการชุมชนแหลมทอง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


จ.ส.อ.พีระพงษ์ ต่อโชติ
ประธานกรรมการชุมชน
083-371 5527
24/1 ถ.เทศบาล14


พ.ท.ประวรรณ สาลัง
รองประธานกรรมการชุมชน
085-025 3719

13 ถ.เทศบาล15

นายชัยยนต์ พวงจินดา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4421963
33/1 ถ.เทศบาล15


นางกรรณิกา

พรหมประดิษฐ์

กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-250 7693
26/3 ถ.เทศบาล14


นางเคนมะณี สู่สุข

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
083-7967460
93 ถ.เทศบาล14

นางคำสี พาสว่าง

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
081-6607768
30/2 ถ.เทศบาล14
นางสุพิศ ธรรมคำ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323933
39 ถ.เทศบาล15

นายสมบูรณ์ พันธ์ศรี
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-9467393
20 ถ.เทศบาล17

นางเกศิณีญาพร มอญชี

กรรมการเลขานุการชุมชน
086-2651868
22/3 ถ.เทศบาล17


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนอยู่เย็น

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองกอก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนแสนสำราญ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหนองบก

ประชากร

ชาย 866 คน

หญิง 973 คน

รวม 1,839 คน

จำนวนครัวเรือน

616 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting