1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนห้าแยกวงกลม

คณะกรรมการชุมชนห้าแยกวงกลม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายกงจักร รัตนศรี
ประธานกรรมการชุมชน
081-9994094

196-198

ถ.เกษมสุข


นายสุรพงษ์ ศรีสมบูรณ์
รองประธานกรรมการชุมชน
081-6001214

47 ถ.เกษมสุข


นางวราภรณ์ อู่สมบัติชัย
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
045-321053
-


นายยุทธนา พัฒนจารีต
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
045-322822

176-180

ถ.เกษมสุข


นางอรนิตย์ มิ่งส่วน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-4077401
64 ถ.สถลมาร์ค

นายสมพงษ์

จำรูญพงษ์

กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-2615044
10 ถ.วารินฯ-พิบูลฯ
นางภรณ์จินดา กรกฏ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-266116
45 ถ.เกษมสุข

นายทวีศักดิ์ คูณทรัพย์
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-
72 ถ.สถลมาร์ค

นายวิวัฒน์ สุระพัฒน์

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-321302
232 ถ.เกษมสุข


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม

ทิศใต้ ติดกับชุมชนแสนสำราญ, ต้นแต้

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนชลประทาน

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 408 คน

หญิง 456 คน

รวม 864 คน

จำนวนครัวเรือน

472 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 120 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting