1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางสุวรรณี อุดมผล
ประธานกรรมการชุมชน
089-2357190
24 ถ.เกษมวัน


นางหนูจันทร์ แสงคำ
รองประธานกรรมการชุมชน
086-2634854

46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายอุปดิษฐ์ แสงคำ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
46/1 ถ.ศรีสะเกษ1


นายผ่าน ดวงโสภา
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
081-9242427
32/2 ถ.เกษมวัน


นางกนกธร สายเนตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
081-7309377
20/3 ถ.เกษมวัน
นายคำดี ดาผา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-7212714
90 ถ.ศรีสะเกษ1
นายโจม จำปา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
045-323976
114 ถ.ศรีสะเกษ1

นางเฉลิมพร ภาษิต
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
045-266334
28 ถ.เกษมวัน

นางรำพรรณ พันธ์แสน

กรรมการเลขานุการชุมชน
080-4786245
34 ถ.เกษมวัน


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนแหลมทอง

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนลับแล

ประชากร

ชาย 353 คน

หญิง 381 คน

รวม 734 คน

จำนวนครัวเรือน

341 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting