1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.6

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.6

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสมัย สุวะมาส
ประธานกรรมการชุมชน
086-2488640
34 ถ.สุภาคาร


นางณัฐกานต์ เลือกสรรค์
รองประธานกรรมการชุมชน
081-9767504

2 ถ.ประชาสันติ


นายสมใจ ศิริวรรณ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-7259774
8 ถ.สุภาคาร


นางจันทร กัญญาพันธ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-7492369

2/1

ถ.สามัคคีบุญนิตย์


นายสุภาพ มีธรรม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
045-323873
32/1 ถ.สุภาคาร
นางสมหมาย สรรพวุธ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-8716632

67/2

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายเอกลักษณ์ วงษ์ช่าง
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
086-0780311
9 ถ.สุภาคาร

นายวิเชียร ชาวเรณู
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-2576608

89

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางรัตนา ศรีบุตร

กรรมการเลขานุการชุมชน
085-4970207
139 ถ.ศรีสะเกษ1


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.16

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 643 คน

หญิง 734 คน

รวม 1,377 คน

จำนวนครัวเรือน

374 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting