1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.6

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.6

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายสมัย สุวะมาส
ประธานกรรมการชุมชน
086-2488640
34 ถ.สุภาคาร


นางณัฐกานต์ เลือกสรรค์
รองประธานกรรมการชุมชน
081-9767504

2 ถ.ประชาสันติ


นายสมใจ ศิริวรรณ
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
081-7259774
8 ถ.สุภาคาร


นางจันทร กัญญาพันธ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-7492369

2/1

ถ.สามัคคีบุญนิตย์


นายสุภาพ มีธรรม

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
045-323873
32/1 ถ.สุภาคาร
นางสมหมาย สรรพวุธ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-8716632

67/2

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายเอกลักษณ์ วงษ์ช่าง
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
086-0780311
9 ถ.สุภาคาร

นายวิเชียร ชาวเรณู
กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
086-2576608

89

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางรัตนา ศรีบุตร

กรรมการเลขานุการชุมชน
085-4970207
139 ถ.ศรีสะเกษ1


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.16

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 643 คน

หญิง 734 คน

รวม 1,377 คน

จำนวนครัวเรือน

374 ครัวเรือน

  คณะกรรมการชุมชน

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga


โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting