1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.16

คณะกรรมการชุมชนกุดเป่ง ม.16

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางคำปลิว นิติเศรษฐ์
ประธานกรรมการชุมชน

094-1184748

083-5402662

9 ถ.ประชามุ่งหมาย


นายวิชัย ภาณะรมย์
รองประธานกรรมการชุมชน
089-4545081

26

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


จ.ส.อ.มนูญ พูลเพิ่ม
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4466508

38

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางคำพูล พูลสวัสดิ์
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

54/1

ถ.จันทร์วีระศักดิ์


นางภณิดา พื้นผา

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
085-3011761

68

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายธีรศักดิ์ พื้นผา
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
083-4644218

68

ถ.จันทร์วีระศักดิ์

นายไชยยนต์ ทองทศ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
080-7300839

11

ถ.ประชามุ่งหมาย


นายณัฐทพงศ์

ทองเหลือศิริ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

212

ถ.ศรีสะเกษ1


นายอ้วน ปุยฝ้าย

กรรมการเลขานุการชุมชน
085-3011761

24

ถ.ประชามุ่งหมาย


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหนองบก

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนลับแล

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนกุดเป่ง ม.6

ประชากร

ชาย 282 คน

หญิง 294 คน

รวม 579 คน

จำนวนครัวเรือน

152 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting