1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนยา

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางไพลำ ศรีแย้ม
ประธานกรรมการชุมชน
088-344821632 ถ.ทรายทอง


นางไพเราะ บุญกลิ่น
รองประธานกรรมการชุมชน
083-384479040 ถ.ทรายทอง


น.ส.ศิริวรรณ แซ่ตัน
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-7762367
37 ถ.ประชาสันติ


นายณรงค์ หวานใจ
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
086-8707544

23/4 ถ.ประชาสันติ


นางอรัญญา โคตรแสน

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
น.ส.ต๋อย ตันติศิรินทร์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-2050811

37 ถ.ประชาสันติ

นางพัน สุวรรณทับ
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

38 ถ.ทรายทอง


นางบัวรินทร์ รอดภัย

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

24 ถ.ทรายทอง


น.ส.สุพัตรา บูรณะ

กรรมการเลขานุการชุมชน
081-6485065

49 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนดีงาม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ประชากร

ชาย 176 คน

หญิง 189 คน

รวม 365 คน

จำนวนครัวเรือน

106 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting