1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

คณะกรรมการชุมชนดอนงิ้ว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นางเพียรศรี บุญแท้
ประธานกรรมการชุมชน
081-321136715 ถ.ประชาราษฏร์1


นายสถิตย์ วงษ์คำ
รองประธานกรรมการชุมชน
-
-


นายสา พุ่มโพธิ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
084-4972139

23/1

ถ.ประชาราษฏร์1

นางอรุณี บุญเฉลียว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


น.ส.กรวิดา วงษ์ศรี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
-
นางสมนึก ยึดวงษ์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
087-3674681

17 ถ.ประชาราษฎร์1

นางเล็ก รูปดี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-4777315

13 ถ.ประชาราษฎร์1

นางสุมาลี หมีเงิน

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

16 ถ.ประชาราษฎร์2

นางเปี่ยมจิตร สำเภา

กรรมการเลขานุการชุมชน
-

11/1

ถ.ประชาราฎร์1


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนคูยาง

ทิศใต้ ติดกับชุมชนลับแล

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

ประชากร

ชาย 243 คน

หญิง 297 คน

รวม 540 คน

จำนวนครัวเรือน

125 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 105 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting