1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนคูยาง

คณะกรรมการชุมชนคูยาง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


ส.ต.อนงค์ แสงสว่าง
ประธานกรรมการชุมชน
086-249711812 ถ.ศรีมงคล


นายประเสริฐ อินตะนัย
รองประธานกรรมการชุมชน
080-7221148
49 ถ.ประชาร่วมมิตร


นายอนุพงศ์ คำนนท์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
088-7261216
9/2 ถ.ประชาร่วมมิตร

นายเสมียน ทัศน์เอี่ยม
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-3662526

10 ถ.ประชาร่วมมิตร


นางยอดยิ่ง ไชยโย

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-9152902
59/2 ถ.ประชาร่วมมิตร
นายสะอาด ท่อนจันทร์
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
085-4918382

1/3 ถ.ประชาร่วมมิตร

นางอภิญญา

กาญจนภักดี

กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-4129447

27 ถ.ประชาร่วมมิตร

นางดีกุล นาเมืองรักษ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
085-0240019

11 ถ.ประชาร่วมมิตร


นางเดือนเเพ็ญ แสงสว่าง

กรรมการเลขานุการชุมชน
084-6051529
41/2 ถ.ประชาร่วมมิตร


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข

ทิศใต้ ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1

ประชากร

ชาย 276 คน

หญิง 261 คน

รวม 537 คน

จำนวนครัวเรือน

185 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting