1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข1

คณะกรรมการชุมชนหาดสวนสุข 1

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจงดี ศรีแย้ม
ประธานกรรมการชุมชน
080-154914539 ถ.วิบูลธรรม


นางลัดดา รามัญวงศ์
รองประธานกรรมการชุมชน
087-2545472
1/1 ถ.ประชาสันติ


นายสุพิศ เงาทอง
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
089-5836887
2/1 ถ.ประชาสันติ

นางสมบูรณ์ กันภัย
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
083-7464226

15/1 ถ.วิบูลธรรม1


นางทองอินทร์ ยุทธวิธี

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
080-4685019
21 ถ.วิบูลธรรม
นายเพ็ญ บุญชุน
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
083-1254094

33 ถ.วิบูลธรรม

นายช่วงศักดิ์ สายละดา
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-5118088

41 ถ.วิบูลธรรม

นายวิชิต สาะสิทธิ์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
087-6478973

2 ถ.วิบูลธรรม1


นายผอง เงาทอง

กรรมการเลขานุการชุมชน
-
2/2 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนท่ากอไผ่

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหาดสวนยา

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนสุข

ประชากร

ชาย 266 คน

หญิง 283 คน

รวม 549 คน

จำนวนครัวเรือน

164 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting