1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนท่ากอไผ่

คณะกรรมการชุมชนท่ากอไผ่

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมณเฑียร จุปะมะตัง
ประธานกรรมการชุมชน
081-660632154 ถ.สิทธิคุณ


นายอำนวย ลาภเดโช
รองประธานกรรมการชุมชน
089-8878320
21 ถ.สิทธิคุณ


นายมิตร ปัสสาราช
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
087-4410587
22/2 ถ.มูลสาร


นายเสริม พุทธรักษา
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-5831418

16/1 ถ.สิทธิคุณ


นางหนูสิน ควรเมืองใต้

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
087-5001708
4 ถ.มูลสาร
นางอรวรรณ บุญมาเสน
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
081-9553665

4 ถ.สิทธิคุณ

นายประจบ คณะศรี
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
088-1251532

17/2 ถ.สิทธิคุณ

นางจินตนา ควรเมืองใต้

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
082-3722038

2 ถ.มูลสาร


นายอุทัย ณ อุบล

กรรมการเลขานุการชุมชน
087-6469359
22 ถ.สิทธิคุณ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนหาดสวนสุข 1

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนหาดสวนยา

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนสุข

ประชากร

ชาย 237 คน

หญิง 244 คน

รวม 481 คน

จำนวนครัวเรือน

114 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting