1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

คณะกรรมการชุมชนกุดปลาขาว

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายคำบ่อ เชื้อทอง
ประธานกรรมการชุมชน
088-07115224 ถ.ประชาสามัคคี


นางนารี ขันธวัช
รองประธานกรรมการชุมชน
081-8519410
16 ถ.ประชาสามัคคี

นายประสิทธิ์ สมบูรณ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
-
-


นางออ พงษ์แก้ว
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
080-1502283

8 ถ.ประชาสามัคคี


นางคำพา สุริบุตร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
-
4 ถ.ประชาสามัคคี
นางบุญรอด ใจหาญ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
080-4783284

19 ถ.กุดปลาขาว

นางจันทร์เพ็ญ ดวงราช
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
-

-

นางพรทิพย์ พานเหนือ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

113 ถ.กุดปลาขาว

นายจันทร บุญร่วม

กรรมการเลขานุการชุมชน
087-4417328
79/3 ถ.กุดปลาขาว


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศใต้ ติดกับชุมชนวัดวารินทราราม

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอ.บ.ต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดอนงิ้ว

ประชากร

ชาย 270 คน

หญิง 277 คน

รวม 547 คน

จำนวนครัวเรือน

140 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting