1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

คณะกรรมการชุมชนดีงาม

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายจำนงค์ สาระพัน
ประธานกรรมการชุมชน
083-73215318 ถ.ประชาสันติ

นายดำรง จารุตันติ์
รองประธานกรรมการชุมชน
080-1673553
6/1 ถ.ประชาสันติ

นายวุฒิสิทธิ์ โกษาพันธ์
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
088-0837110
30 ถ.ประชาสันติ


นางสถิตย์ สาระพัน
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
089-4248789

8 ถ.ประชาสันติ


น.ส.ปาริชาติ บุญชมภู

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
088-0835671
44 ถ.ประชาสันติ
นางพรพรรณ บุญประดับ
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
089-4248789

14 ถ.ประชาสันติ

น.ส.อรอนงค์ บัวบุตร
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
081-0909034

67 ถ.ประชาสันติ

น.ส.สุภาพร ภูดวงจันทร์

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
088-0837110

69 ถ.ประชาสันติ

นายเดชชาติ บุญชมภู

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-266556
44 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนท่าบ้งมั่ง

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนหาดสวนยา

ประชากร

ชาย 60 คน

หญิง 69 คน

รวม 129 คน

จำนวนครัวเรือน

24 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 132 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting