1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

คณะกรรมการชุมชนท่าบ้งมั่ง

รูปภาพ
ชื่อ - สกุล
 ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่


นายมนตรี พรมพานิชย์
ประธานกรรมการชุมชน
086-8676515176 ถ.ประชาสันติ


นางบุญทัน เพ็งธรรม
รองประธานกรรมการชุมชน
085-0166609
140 ถ.ประชาสันติ

นายสมบูรณ์ แก้วเสนา
กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน
085-0235756
192 ถ.ประชาสันติ


-
กรรมการฝ่ายคลังชุมชน
-

-


นายแสวง สีดาสาร

กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน
086-2581047

132/4

ถ.ประชาสันติ

น.ส.เวียงทอง นครพล
กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน
086-8710180

180/2

ถ.ประชาสันติ

นายบุญมา บุญอาด
กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน
085-0254165

25 ถ.แก้วเสนา

นายสุบิน นะที

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน
-

74 ถ.ประชาสันติ

นางโกสีย์ สีคำแท้

กรรมการเลขานุการชุมชน
045-325086
115 ถ.ประชาสันติ


ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ติดกับลำน้ำมูล

ทิศใต้ ติดกับชุมชนเกตุแก้ว

ทิศตะวันออก ติดกับเขตอบต.บุ่งไหม

ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนดีงาม

ประชากร

ชาย 382 คน

หญิง 370 คน

รวม 752 คน

จำนวนครัวเรือน

189 ครัวเรือน

 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 68 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting